همه هستی من

بـــرایم بــــمان کــــه داشــــتنت بــــرایم ارزوست